Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1491734429876 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục văn bản pháp quy]]></static-content></root>
1491734429883 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Liên hệ QC]]></static-content></root>
1491734430000 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin liên quan nằm dưới]]></static-content></root>
1491734430021 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430048 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content></root>
1491734430049 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN MỚI NHẤT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430082 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430182 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430189 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430310 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media tra cứu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430318 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430334 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430338 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430458 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media tra cứu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430517 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media góp ý]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734430544 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content></root>
1491734430609 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ]]></static-content></root>
1491734430613 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content></root>
1491734431584 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734432200 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>