Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
13842468026957 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN]]></static-content></root>
13842468028517 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN]]></static-content></root>
13883632212597 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BIỂU MẪU Cung cấp số liệu ứng dụng CNTT 2014]]></static-content></root>
13898343192677 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[SỐ LIỆU CHUYÊN NGÀNH TT&TT]]></static-content></root>
13898343222897 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DM menu trái - Mục tin hình không tiêu đề]]></static-content></root>
13898343238017 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm báo Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Điểm báo Quảng Bình]]></static-content></root>
13898343250637 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đề tài dự án khoa học]]></static-content></root>
13898343310487 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Số liệu chyên ngành hiển thị]]></static-content></root>
13898343311007 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không tiêu đề]]></static-content></root>
13898343317857 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[danh mục khung]]></static-content></root>
13952178884567 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mãu khung số 5]]></static-content></root>
13952178884707 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục khung 4]]></static-content></root>
13952178887607 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập hệ thống QLVB]]></static-content></root>
13952986699267 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập hệ thống mail]]></static-content></root>
13976170608667 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH BẠ CÔNG CHỨC]]></static-content></root>
14069945671897 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[banner giữa tin tức sự kiện nổi bật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
14069945675827 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Media chạy ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
14072322405187 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[GIỚI THIỆU CHUNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
14072322441027 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
14079556963107 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện hình ảnh (Slideshow hình)]]></static-content></root>