Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1419905278744 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật]]></static-content></root>
1419905279298 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC đặc san 10 năm thành lập Sở]]></static-content></root>
1419905303142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự kỷ niệm 10 năm]]></static-content></root>
1425458109239 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phóng sự nữ nông dân]]></static-content></root>
1426844275795 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đo kiểm]]></static-content></root>
1427188070385 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1431232397192 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner ITU]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579275 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slider top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579359 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579371 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giới thiệu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579732 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dich vu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579758 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579765 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab Tin tức]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579808 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức - Sự kiện (Tin mới)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579809 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579910 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quy hoạch - Kế hoạch phát triển]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579921 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đấu thầu, Mua sắm công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579928 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579938 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Liên kết website]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1439800579952 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Số lượt truy cập]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>