Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1476588281116 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THẾ HỆ TRẺ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588282662 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top Menu new]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588284014 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hành chính công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285225 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285617 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab tin tức loại I-tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034788014 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục quảng cáo trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034817683 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Media chạy ảnh dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832192 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Slider]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Slider]]></static-content></root>
1477034832319 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Khám phá Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Quan Binh Discove]]></static-content></root>
1477034832378 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832395 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cẩm nang du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832408 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dịch vụ du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832419 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832980 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034833047 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ẩm thực - Đặc sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Ẩm thực - Đặc sản]]></static-content></root>
1477034833068 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034835904 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034837723 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Các liên kết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034838263 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media chạy ảnh trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874129 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục hinh ko tieu de ABC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>