Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1477034874133 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hinh ko tieu de 111]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874139 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[bich phai]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874431 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[123]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874500 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin nóng demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874511 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034875622 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập qlvb]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034875639 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[mail công vụ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876011 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN THÔNG BÁO NÓNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876086 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRUY CẬP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876114 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[nhà hàng hòa bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876127 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUANG CAO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876134 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC THUY]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876148 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANNER MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[t6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876682 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034877215 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[moi cu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034879951 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MEDIA TEST]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034886535 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ảnh Top]]></static-content></root>
1477034886573 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải]]></static-content></root>