Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1491734424776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734424953 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin mới nhất]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734424960 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content></root>
1491734425105 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427299 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427312 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm hình ảnh, video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427406 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục giữa trang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427488 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427519 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media tra cứu]]></static-content></root>
1491734427533 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media góp ý]]></static-content></root>
1491734427570 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427614 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả DVC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427615 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427644 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427691 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab tin tức 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427789 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Liên kết web]]></static-content></root>
1491734427853 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content></root>
1491734428431 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734428440 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734428443 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm video, hình ảnh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>