Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1447209833012 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Quảng cáo phải]]></static-content></root>
1447209833038 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin hình trái]]></static-content></root>
1467171540076 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chương trình khoa học]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171540080 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục mục tin hình bên phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171540081 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Quảng cáo phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171543157 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171543178 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171543183 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nạn nhân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171543196 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171628642 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 2]]></static-content></root>
1467171628651 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 3]]></static-content></root>
1467171628658 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner giữa dưới- Hỏi đáp Đoàn viên]]></static-content></root>
1467171628668 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 4]]></static-content></root>
1467171628669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tab mục tin 5]]></static-content></root>
1467171643920 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tìm kiếm]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1467171644001 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content></root>
1467171646793 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281015 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281039 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRANG VĂN THƠ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÁC DÒNG HỌ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281116 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THẾ HỆ TRẺ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588282662 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top Menu new]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588284014 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hành chính công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285225 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285617 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab tin tức loại I-tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034788014 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục quảng cáo trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034817683 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Media chạy ảnh dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832192 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Slider]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Banner Slider]]></static-content></root>
1477034832319 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Khám phá Quảng Bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Quan Binh Discove]]></static-content></root>
1477034832378 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Điểm du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>