Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1477034832395 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cẩm nang du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832408 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dịch vụ du lịch]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832419 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thông tin cần biết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034832980 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034833047 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ẩm thực - Đặc sản]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Ẩm thực - Đặc sản]]></static-content></root>
1477034833068 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034835904 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Thư viện video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034837723 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Các liên kết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034838263 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media chạy ảnh trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874129 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục hinh ko tieu de ABC]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874133 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hinh ko tieu de 111]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874139 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[bich phai]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874431 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[123]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874500 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin nóng demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874511 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034875622 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng nhập qlvb]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034875639 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[mail công vụ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876011 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TIN THÔNG BÁO NÓNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876086 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRUY CẬP]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876114 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[nhà hàng hòa bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876127 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUANG CAO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876134 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC THUY]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876148 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANNER MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[t6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876682 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034877215 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[moi cu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034879951 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[MEDIA TEST]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034886535 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Ảnh Top]]></static-content></root>
1477034886573 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải]]></static-content></root>