Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1477034887203 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hỗ trợ]]></static-content></root>
1477034887240 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Slide ảnh chạy dưới]]></static-content></root>
1477034887814 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin hình phải]]></static-content></root>
1477034895554 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top_menunew]]></static-content></root>
1477034897317 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức sự kiện-tin liên quan nằm dưới]]></static-content></root>
1477034902392 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902416 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu hồ sơ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902417 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi Cơ quan trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902429 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức sự kiện-tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902473 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục quảng cáo phải 1]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902475 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục Quảng cáo phải 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034902893 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức sự kiện-tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034903180 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034903187 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034903800 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nong top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034903813 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734399385 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[demo1111]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734399401 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Media slide]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734399424 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media slide]]></static-content></root>
1491734402548 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đăng ký tuyển sinh]]></static-content></root>
1491734424776 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734424953 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin mới nhất]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734424960 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content></root>
1491734425105 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin nóng top]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427299 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Quảng cáo phải trên]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427312 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm hình ảnh, video]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427406 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục giữa trang]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427488 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tra cứu kết quả]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1491734427519 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media tra cứu]]></static-content></root>
1491734427533 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[media góp ý]]></static-content></root>