Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1502696703255 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Câu khẩu hiệu]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177036848 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HOTLINE]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177036865 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục quảng cáo trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177138472 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[câu khẩu hiệu 1]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[câu khẩu hiệu 1]]></static-content></root>
1511177139191 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[câu khẩu hiệu]]></static-content></root>
1511177157743 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phổ biến giáo dục pháp luật]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177325596 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bảng Thông Báo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177335229 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục phải1 - Mục tin hình không tiêu đề]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177338524 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Dự báo thời tiết]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177412089 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản HĐND]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1511177432062 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tra cứu thông tin]]></static-content></root>
1533031646809 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[video ở giữa]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533031958042 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032033985 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chúc mừng năm mới 2019]]></static-content></root>
1533032034361 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Nhóm quảng cáo trái]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032107446 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032108822 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner top 2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032454498 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032462663 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[demo2]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032476813 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Topmenunew]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032478970 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tiếp nhận xử lý, phản ánh của nhân dân]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032593504 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[DỰ THẢO VĂN BẢN]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1533032594290 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN CẦN BIẾT]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1589023591108 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Baner đầu giữa]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1596098507879 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Bản tin địa phương]]></static-content></root>
1596527838083 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Sản phẩm OCOP]]></static-content></root>
1600225620047 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giấy mời]]></static-content></root>
1600225674796 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cong van]]></static-content></root>
1600225739842 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Cong van]]></static-content></root>
1600658478488 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Kế hoạch]]></static-content></root>