Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1607304075901 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN GIẢM NGHÈO]]></static-content></root>
1623056728810 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh bạ Công chức]]></static-content></root>
1626143155817 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[thông tin bộ máy tổ chức xã quảng thủy]]></static-content></root>
1626143444383 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[thông tin bộ máy tổ chức xã quảng thủy]]></static-content></root>
1640265245737 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BÁO CÁO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO]]></static-content></root>
1640934677127 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026]]></static-content></root>
1653991936765 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh bạ thư điện tử công vụ]]></static-content></root>
1670116935173 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chuyển đổi số]]></static-content></root>
1674776606109 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn hóa, văn nghệ - TDTT]]></static-content></root>
1675219006694 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG]]></static-content></root>
1680854105052 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[du lịch]]></static-content></root>
1681112526866 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYÊN MỤC - CHUYỂN ĐỔI SỐ]]></static-content></root>
1685502174891 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG BÁO]]></static-content></root>
1686877154834 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chuyển đổi số]]></static-content></root>
1688614280595 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CHUYỂN ĐỔI SỐ]]></static-content></root>
1689908596400 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mền QLVB]]></static-content></root>
1689908674881 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Phần mền QLVB]]></static-content></root>
1691550452279 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN]]></static-content></root>
1692766062183 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Chuyển đổi số ]]></static-content></root>
1704935787908 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản QPPL]]></static-content></root>
1704941473753 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản QPPL]]></static-content></root>
1719886671081 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giấy Mời]]></static-content></root>
1719886743339 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Giấy Mời]]></static-content></root>
1721189521986 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[ĐẢNG UỶ]]></static-content></root>
1721207113404 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="en_US"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tài liệu HĐND xã]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Tài liệu HĐND xã]]></static-content></root>
1721726100035 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND XÃ]]></static-content></root>
1721877733313 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TÀI LIỆU HỌP HĐND XÃ]]></static-content></root>
13788024652837 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Banner Top]]></static-content></root>
13788024652907 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN" default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top menu]]></static-content></root>
13788024652917 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Tin tức]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[News]]></static-content></root>