Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1447209759374 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình phải (tin hình không tiêu đề)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447209759375 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục QC phải]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447209759534 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Mục tin hình trái (tin hình không tiêu đề)]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447209767446 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Đường dây nóng]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1447209811852 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Văn bản mới ban hành]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>