Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1467171644001 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[Danh mục không hiển thị]]></static-content></root>
1467171646793 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281015 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281039 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[TRANG VĂN THƠ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588281085 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[CÁC DÒNG HỌ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>