Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1476588281116 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[THẾ HỆ TRẺ]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588282662 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Top Menu new]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588284014 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Hành chính công]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285225 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Công dân hỏi cơ quan chức năng trả lời]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1476588285617 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tab tin tức loại I-tin liên quan nằm dưới]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>