Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1477034874133 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[hinh ko tieu de 111]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874139 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[bich phai]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874142 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[tin tin]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874431 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[123]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034874500 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[Danh mục tin nóng demo]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>