Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Không có mẫu hiển thị
Chọn mẫu hiển thi
Welcome to The Blade Spring MVC Sample Service Builder Portlet
boxid Tên
1477034876114 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[nhà hàng hòa bình]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876127 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QUANG CAO]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876134 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[QC THUY]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876148 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[BANNER MỚI]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>
1477034876669 <?xml version="1.0" ?><root available-locales="vi_VN,en_US," default-locale="vi_VN"><static-content language-id="vi_VN"><![CDATA[t6]]></static-content><static-content language-id="en_US"><![CDATA[]]></static-content></root>