Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09/BC-UBND
Ngày ký 05/05/2019
Người ký Nguyễn Hải Lương
Trích yếu nội dung BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH TẶNG BẰNG KHEN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BCHTW ĐẢNG KHÓA XI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 28-CTr/TU NGÀY 29/9/2014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY "VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VẠN TRẠCH.
Lĩnh vực XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Cơ quan ban hành UBND Xã Vạn Trạch
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file tại đây!