Đấu thầu Mua săm công

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày đăng: 13/03/2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2014, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, với 35 đảng bộ trực thuộc, trên 1.100 tổ chức cơ sở đảng, gần 80.000 đảng viên hoạt động ở khắp mọi miền của tổ quốc và ở cả nước ngoài. Với trách nhiệm được giao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhờ đó vai trò, vị trí và uy tín của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Về công tác tham mưu với Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát và nắm chắc tình hình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Cụ thể như: báo cáo khó khăn vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện Đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khốí; phối hợp tham mưu xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, để các doanh nghiệp trong Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Trong năm, Đảng uỷ Khối đã ban hành 4 nghị quyết, 6 kết luận, 4 chỉ thị. 40 chương trình kế hoạch, 23 đề án tờ trình, 8 hướng dẫn, 54 báo cáo và nhiều quyết định, văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,. Trong đó, các các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng như: Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối"; Kết luận về "Tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Kết luận về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam"; Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng”; Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014-2015”…

Trong năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để định hướng và hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Hội nghị "Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2015"; Hội thảo "Phát huy vai trò của Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng thời, đã thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối từng tháng, từng quý để chỉ đạo sát sao.

Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác phối hợp với ban cán sự Đảng các bộ, ngành để tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp; đã ký Quy chế phối hợp công tác với ban cán sự đảng bộ, ngành theo Quy định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư với nhiều đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên được củng cố từng bước được nâng cao về chất, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo được tăng cường; lãnh đạo công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đi vào thiết thực, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện với thực tiễn của doanh nghiệp; xây dựng và ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy - HĐTV/ HĐQT - tổng giám đốc đã kịp thời khắc phục khó khăn trong công tác điều hành, lãnh đạo. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các đảng bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Tuy nhiên, một số cấp ủy có vai trò chưa cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ trong doanh nghiệp. Hầu hết cấp ủy viên đều kiêm nhiệm; cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về kiến thức doanh nghiệp và nghiệp vụ công tác đảng. Việc quán triệt các nghị quyết của Đảng chưa được đổi mới; chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng còn hạn chế, chưa sát thực tiễn, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Trong quy hoạch, bố trí cán bộ chuyên môn chưa đồng bộ với kiện toàn cấp ủy; tình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt còn phổ biến. Việc sinh hoạt đảng ở một số nơi còn mang tính hình thức, trong tự phê bình và phê bình tính chiến đấu chưa cao...

Tại Hội nghị, các ban Đảng của Đảng ủy Khối cũng như các cấp ủy đảng trực thuộc đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được trên các mặt xây dựng Đảng ủy Đảng ủy Khối, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cổ phần. Ý kiến của các cấp ủy cũng nêu lên những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong quá trình cổ phần hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phân tích rõ những khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2-15 đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của cấp ủy nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cụ thể hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa trong công tác hoạt động của Đảng theo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Đồng thời, cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác Đảng từ Cơ quan Đảng ủy Khối đến các cơ quan chuyên trách làm công tác Đảng tại các doanh nghiệp, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong các doanh nghiệp; Xây dựng lề lối làm việc, tác phong công tác khoa học, sâu, sát thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn kiểm tra của đảng với công tác kiểm tra chuyên môn để phát hiện cảnh báo ngăn ngừa, sai phạm từ khi mới xuất hiện. Đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo hướng mở rộng thị trường, ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
  
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, trước mắt, các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tập đoàn năm 2015 và đại hội đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chú trọng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2015./.

Các từ khóa theo tin:

Hiền Hòa

Nguồn bài viết: http://dangcongsan.vn/

Các tin khác