Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 NQ/ĐH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ VẠN TRẠCH LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẢNG BỘ XÃ VẠN TRẠCH 24/03/2020 Còn
2 01/PA-UBND PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ VẠN TRẠCH, XÃ SƠN LỘC UBND Xã Vạn Trạch 03/07/2019 Còn
3 19/BC-UBND BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NTM XÃ VẠN TRẠCH GIAI ĐOẠN 2010-2020 UBND Xã Vạn Trạch 29/06/2019 Còn
4 09/BC-UBND BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH TẶNG BẰNG KHEN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BCHTW ĐẢNG KHÓA XI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 28-CTr/TU NGÀY 29/9/2014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY "VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VẠN TRẠCH. UBND Xã Vạn Trạch 05/05/2019 Còn
5 01/TB-TCD THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1-2019 UBND Xã Vạn Trạch 03/01/2019 Còn
6 04/KH-UBND KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 UBND Xã Vạn Trạch 22/01/2018 Còn
7 01/TB-TCD THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1/2018 UBND Xã Vạn Trạch 02/01/2018 Còn
8 70/ QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ VẠN TRẠCH NĂM 2018 UBND Xã Vạn Trạch 31/12/2017 Còn
9 897878 UBND Xã Vạn Trạch 10/04/2017 Hết
10 71/2016/71/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Xã Vạn Trạch 05/09/2016 Còn
1 2 »